GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše podepsaný uchazeč o zaměstnání nebo uchazeč o zodpovězení dotazu (dále „Uchazeč“) tímto poskytuje společnosti SB projekt s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín, IČO: 27767442, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70632 („Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Uchazeč souhlas uděluje pro účely posouzení své osoby coby uchazeče o zaměstnání nebo pro možnost odpovědět na položený dotaz u Správce. Správce bude zpracovávat pro tyto účely pouze osobní údaje subjektu údajů, jak budou obsaženy v dokumentech poskytnutých subjektem údajů v souvislosti s uvedenými účely, zejména v profesním životopisu.
Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 6 měsíců.
Subjekt bere na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů a dále taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Subjekt bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 602 530 821 nebo zasláním emailu na adresu .

Stvrzuji, že jsem měl dostatečný čas přečíst si toto Poučení, seznámit se s podmínkami zpracování osobních údajů a zejména zvážit poskytnutí souhlasu/ů se zpracováním mých osobních údajů.